• Innowacje pedagogiczne

    • „Chemia po angielsku”

    • Dnia 05.06.2019r. odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym innowacja pedagogiczna - „Chemia po angielsku”. Podczas powyższego spotkania dokonano ewaluacji zajęć. Na narzędzia badawcze wybrano:

     • podliczenie frekwencji na zajęciach, z którego wynikało, że 89% trzecioklasistów uczęszczało na spotkania                                                        
     • wywiad ewaluacyjny dotytczący doboru tematyki, form pracy, atmosfery panującej podczas innowacji. Wszyscy uczniowie (19/19) stwierdzili, że zajęcia były prowadzone w sposób profesjonalny, ciekawy i jasny, a tematyka była interesująca i poszerzała słownictwo z języka angielskiego z zakresu nazewnictwa i budowy podstawowych związków chemicznych, układu okresowego i atomu oraz ochrony środowiska.

         Na zakęciach pozalekcyjnych uczniowie wykonywali domina chemiczne w języku angielskim, tworzyli modele atomów pierwiastków chemicznych, czytali wiele artykułów specjalistycznych w języku obcym, rysowali krzyżówki i rebusy, budowali modele związków chemicznych oraz odpowiadali na zadane pytania.

         Powyższa innowacja dała uczniom możliwość nie tylko doskonalenia kompetencji językowych i chemicznych, ale przede wszystkim rozwijania samodzielnego uczenia się i twórczego myślenia.

     Szczegolny nacisk jednak prowadząca położyła na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku angielskim oraz wymiany zdań na temat otaczającego świata i procesów w nim zachodzących.

         Innowacja pedsagogiczna „Chemia po angielsku” była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Uczniowie chętnie rozwijali swe zainteresowania i poświęcali wolny czas czerpiąc z tego wiele radości.

     Pani Magdalena Kadłubiec doceniła ich trud i przygotowała podczas ostatnich zajęć niespodzianki. Wykonała samoidzielnie dyplomy uczestnictwa oraz zakupiła dla gimnazjalistów drobne pamiątkowe upominki.

      

    • Chemia po angielsku

    • 13.05.2019r. odbyła się kolejna innowacja - „Chemia po angielsku” przeznaczona dla uczniów klas 3 gimnazjum.

         Tym razem trzecioklasiści poznawali nowe słownictwo z języka angielskiego dotyczące zanieczyszczenia powietrza – Air pollution.

     Prowadząca innowację – pani Magdalena Kadłubiec przyniosła artykuł z jednego z czasopism naukowych w języku angielskim ” TimeOut London – The science of London” poświęcony zanieczyszczeniom powietrza.

         Uczniowie mogli poznać angielskie nazwy związków chemicznych powodujące zanieczyszczenia naszego powietrza oraz dowiedzieć się, co one powodują i jak działają na orgaznizm człowieka, roślin i zwierząt:

     - Toxicology of air pollution – Toksykologia zanieczyszceń powietrza

     - Environmental damages – Niszczenie środowiska przez te zanieczyszczenia

     - Effects of ozone on human health – Wpływ ozonu na zdrowie człowieka

     - Carbon monoxide and its effect on our life – Tlenek węgla (II) i jego wpływ na nasze życie

     - Sulfur dioxide and nitorgen dioxide – what do they cause? - Co powodują tlenki siarki (IV) i azotu (IV)?

     - Lead and its effect on people's life – Olów i jego działanie na ludzkie życie

     - Other pollutants – Inne zanieczyszczenia

     - Health problems: – Problemy zdrowotne:

     a) respiratory disorders – problemy oddechowe

     b) cardiovascular dysfunctions – problemy kardiologiczne

     c) neuropsychiatric complications – komplikacje neuropsychitryczne

     d) other long – term complications – inne długoterminowe komplikacje zdrowotne

     - skin problems – problemy skórne

     - infertity – bezpłodność

     - chronic inflammatory – chroniczne zapalenie tkanki nerwowej

     - retinopathy and adverse ocular outcomes – retinopatia i zaburzenia widzenia

         Na koniec gimnazjaliści wykonywali ćwiczenia polegające na połaczeniu problemów środowiska z działaniami na rzecz jego ochrony, tworzyli krzyżowkę na temat zanieczyszczenia powietrza oraz budowali z modeli czaszowych związki chemiczne za nie odpoweidzalne. Należy dodać, że zadania te musieli napisać  w języku specjalistycznym angielskim, co nie było łatwe.

         W maju zostały zakończnoe tematy innowacji pedagogicznej „Chemia po angielsku”. 05.06.2019r. zostaną podsumowane działania za pomocą wywiadu ewaluacyjnego oraz wyliczenia frekwencji uczestników podczas zajęć, co z kolei pokaże, czy powyższa innowacja była dla uczniów ciekawa i spełniła założenia prowadzącej.

      

    • „Chemia po angielsku”

    • 29.04.2019r. odbyła się kolejna innowacja z cyklu „Chemia po angielsku” dla gimnazjalistów. Prowadząca zajęcia pani Magdalena Kadłubiec poinformowała uczniów wcześniej, że 2 ostatnie tematy spotkań dotyczyć będą zanieczyszczeń.

              Podczas innowacji kwietniowej zajmowano się zagadnieniem: 'Pollution of water' czyli „Zanieczyszczenie wody”.

     Najpierw uczniowie przypomnieli sobie z lekcji chemii budowę wody, jej wzór sumaryczny i strukturalny,  – 'Structure of water', omówili też jaką rolę odgrywa woda – 'Role of water', a potem przeszli do trudniejszych zagadnień:

     • Water: circulation and resources – Woda: krążenie i źródłaThe pollution, purification of water – Zanieczyszczenie wody i sposoby jej oczyszczania
     • Dzięki powyższym zagadnieniom gimnazjaliści nie tylko przypomnieli sobie z lekcji chemii, co wpływa na zanieczyszczenie wody i jak ją oczyszczać, ale też poszerzyli swoje słownictwo z języka angielskiego z zakresu tematyki tego rodzaju zanieczyszczeń.
     • Prowadząca zajęcia chcąc ułatwić uczniom przyswajanie nowej, niezbyt łatwej leksyki przygotowała dla trzecioklasistów szereg ćwiczeń, np.:

     • czytanie tekstów o o zanieczyszczeniach wód,
     • znajdywanie odpowiedzi na zamieszczone pod materiałami pytania,
     • wyszukiwanie potrzebnych informacji z tekstu pisanego,
     • łączenie problemów środowiska z odpowiednimi działaniami człowieka pomagającymi je wyeliminować.
     •  
     • Pani Magdalena Kadłubiec przypomniała gimnazjalistom, że 13.05.2019r. będą prowadzić rozważania na temat: 'Air pollution' czyli „Zanieczyszczenie powietrza”.

      

    • „Chemia po angielsku”

    • Dnia 25.03.2019r. odbyła się kolejna innowacja pedagogiczna z cyklu „Chemia po angielsku” przeznaczona dla uczniów klas 3 gimnazjum.

     Na początku spotkania prowadząca pani Magdalena Kadłubiec oceniła przygotowane przez młodzież domina dotyczące związków nieorganicznych. Potem przystąpiono do dalszej części innowacji, której tematem było: Naming Organic Compounds - Nazewnictwo związków organicznych.

         Podczas zajęć chemiczno-angielskich trzecioklasiści nie tylko powtarzali zagadnienia z chemii organicznej dotyczącej węglowodorów nasyconych i nienasyconych, ich budowy i właściwości, wzorów ogólnych, ale też poznawali nazwy tych związków i reakcji chemicznych, którym one ulegają w języku angielskim. Podczas spotkania szczegółowo zajmowano się typami węglowodorów, nazewnictwem grup alkilowych, wiązaniami chemicznym i właściwościami związków organicznych:

     • Alkanes – alkanami

     • Alkenes – alkenami

     • Alkynes – alkinami

     • Methyl group – grupą metylową

     • Ethyl group – grupą etylową

     • Carbon – carbon bonds – wiązaniami typu węgiel – węgiel

         Uczniowie rysowali też wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów, alkenów i alkinów – Molecular and half-structural formulae of alkanes, alkenes, alkines, budowali z modeli czaszowych poznane podczas lekcji chemii w klasie 3 cząsteczki węglowodorów.

         Na koniec uzupełniali specjalistyczny tekst chemiczny angielskimi nazwami związków organicznych oraz pisali krótki test sprawdzający ich wiadomości na temat:  Hydrocarbons – Węglowodorów.

         Pani Magdalena Kadłubiec poinformowała swoich uczniów że przez następne dwa spotkania będą zajmować się zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska:

     • Water pollution – Zanieczyszczenia wody

     • Air pollution – Zanieczyszczenia powietrza

         Dzięki powyższym zajęciom uczniowie mogli zarówno poszerzyć swoje wiadomości w zakresie specjalistycznego słownictwa angielskiego, ale też usystematyzować swoją wiedzę z zakresu chemii organicznej potrzebną do egzaminu gimnazjalnego.

      

    • „Chemia po angielsku”

    • Dnia 25.02.2019r. klasy 3 gimnazjum uczestniczyły w kolejnych zmaganiach chemiczno-angielskich „Chemia po angielsku” odbywających się cyklicznie raz w miesiącu w ramach innowacji pedagogicznej. Podczas tego spotkania uczniowie zajmowali się nazewnictwem w języku angielskim poznawanych podczas lekcji chemii kwasów i soli – Naming Inorganic Compounds Parts 2: acids and salts.

         Podczas zajęć prowadząca -  pani Magdalena Kadłubiec przypomniała wraz  z trzecioklasistami następujące zagadnienia chemiczne:

     • ogólną budowę kwasów i soli – General structure of acids and salts
     • wzory sumaryczne i strukturalne kwasów i soli – Molecular and structural formulae of acids and salts
     • nazwy kwasów i soli – Names of acids and salts

     Oprócz tego uczniowie: obliczali masy cząsteczkowe związków nieorganicznych, wybierali z tekstu, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, budowali z modeli czaszowych i plastelinowych poznane wzory kwasów i soli oraz je nazywali w języku angielskim.

         Na koniec zajęć pani Magdalena Kadłubiec podzieliła trzecioklasistów na 4 grupy i przydzieliła każdej zadanie wykonania domina związków nieorganicznych używając w nim specjalistycznych nazw w języku angielskim:

     I grupa – Tlenki metali  i niemetali– Metal and non-metal oxides

     II grupa – Wodorotlenki i kwasy – Hydroxides and acids

     III grupa – Sole: chlorki, siarczki, siarczany – Salts: chlorides, sulfides, sulfurates

     IV grupa – Sole: węglany, azotany, fosforany – Salts: carbonates, nitrates, phosphates

     Zadanie to zostanie sprawdzone i ocenione na kolejnej innowacji pedagogicznej po połowie marca.

      

    • „Chemia po angielsku”

    • Dnia 14.01.2019r. odbyła się ostatnia w I-półroczu roku szkolnego 2018/2019 innowacja pedagogiczna z cyklu „Chemia po angielsku”.

     Trzecioklasiści zajmowali się tematem : „Naming Inorganic Compounds Part 1” - Nazwy związków nieorganicznych. Część 1.

         Podczas zajęć uczniowie omówili następujące zagadnienia związane z materiałem dotyczącym tego typu związków:

     a) rodzaje związków nieorganicznych – types of inorganic compounds:

     - tlenki metali

     - tlenki niemetali

     - wodorotlenki metali

     - kwasy tlenowe

     - kwasy beztlenowe

     - sole

     b) budowa tlenków i wodorotlenków,- structure of oxides and hydroxides,

     c) nazwy tlenków metali, niemetali, wodorotlenków metali w języku angielskim  - naming of oxides and hydroxides

     d) wzory sumaryczne tych związków chemicznych – molecular formulae of these compounds

     e) modele czaszowe i plastelinowe – types of models inorganic compounds

         Ze względu na to, że były to ostatnie spotkanie w tym półroczu, to prowadząca zajęcia podliczyła frekwencję, która sięgała prawie 89% - czyli była dość wysoka mimo tak późnej godziny i zmęczenia uczniów.  Taka obecność gimnazjalistów mogła świadczyć o tym , że prowadzenie zajęć i tematyka innowacji podobały się trzecioklasistom.

         Uczniowie podczas zajęć na pewno poszerzali swoje słownictwo z zakresu języka angielskiego, ale też powtarzali materiał z chemii. W I-półroczu uczniowie wykonywali jedno zadanie, które zostało ocenione przez prowadzącą innowację, a dotyczyło ono modeli atomów.

         W II -półroczu roku szkolnego 2018/2019 innowacja będzie kontynuowana  w wymiarze 1 godziny w miesiącu, a materiał, który został wybrany obejmie następujące zagadnienia:

     - Naming Inorganic Compounds. Part 2 – Nazwy związków nieorganicznych. Część 2.

     - Organic Molecules – Związki organiczne

     - Water pollution – Zanieczyszczenia wody

     - Air pollution  - Zanieczyszczenia powietrza

     - Science presentations – Prezentacje naukowe – podsumowanie całorocznych zajęć

      

      

    • „Chemia po angielsku”

    • Dnia 10.12.2018r. uczniowie klas 3 gimnazjum uczestniczyli w kolejnej innowacji pedagogicznej z cyklu „Chemia po angielsku”. Na początku zajęć pani Magdalena Kadłubiec oceniła modele atomów i opisy po angielsku, które uczniowie zaczęli wykonywać na poprzednich zajęciach chemiczno-angielskich 19.11.2018r.

         Potem zajęto się problemem dotyczącym konfiguracji elektronowej oraz budowy układu okresowego i nazewnictwa pierwiastków chemicznych - 'Electric Configuration. Periodic Table'.

     Podczas swych popołudniowych zmagań ze specjalistycznym słownictwem chemicznym w języku angielskim, uczniowie mogli:

     • powtórzyć sobie rozpisywanie konfiguracji elektronowej w atomie – The electron configuration of an atom
     • przypomnieć pojęcie powłok elektronowych – Electron shells i budowy układu okresowego – The periodic table of the elements
     • zapoznać się z charakterystyką liczb kwantowych, ich symboliką i wartościami – Quantum numbers: symbols, values, structural elements, symbols for the structural elements
     • przypomnieli sobie jak powstawały nazwy i symbole pierwiastków chemicznych – The names and symbols of the elements

         Uczniowie wykonywali szereg ćwiczeń chemiczno-językowych, które sprawdzały w jakim stopniu opanowali dość trudny materiał z tego zakresu, np.:

     • w oparciu o przeczytane teksty odpowiadali na zadane pytania
     • łączyli definicje z pojęciami dotyczącymi układu okresowego, konfiguracji elektronowej, liczb kwantowych
     • uzupełniali luki w zdaniach dotyczących atomu fosforu i jego położenia w układzie okresowym
     • w oparciu o przeczytany tekst wyszukiwali zdań prawdziwych i fałszywych
     • na podstawie krótkiej charakterystyki pierwiastka chemicznego określali jego symbol i nazwę
     • grupowali pierwiastki chemiczne ze względu na ich pochodzenie

         Należy podkreślić, że trzecioklasiści bardzo dobrze radzili sobie z opanowaniem trudnego materiału dotyczący układu okresowego i konfiguracji elektronowej zarówno pod względem językowym jak i chemicznym.

         Pani Magdalena Kadłubiec wybrała już zagadnienia na kolejną innowację pedagogiczną „Chemia po angielsku”. Uczniowie zajmą się w styczniu i lutym nazewnictwem podstawowych związków nieorganicznych: tlenków, kwasów, zasad, soli- Naming Inorganic Compounds i będą wykonywać tablice z ich nazwami.

    • "Chemia po angielsku"

    • Dnia 19.11.2018r. odbyła się kolejna innowacja pedagogiczna z cyklu "Chemia po angielsku". Tym razem pani Magdalena Kadłubiec zapoznała uczniów ze słownictwem angielskim dotyczącym"The world of atoms" - czyli "Świata atomów". Podczas zajęć omówione zostały następujące zagadnienia:

      

     the structure of the atom - budowa atomu

     atomic and mass number, relative atomic mass - liczba atomowa, masowa, średnia masa atomowa

     - isotopes - izotopy

     radioactivity - promieniotwórczość i jej rodzaje

     Trzecioklasiści wykonywali szereg ćwiczeń leksykalnych utrwalających specjalistyczne słownictwo angielskie dotyczące atomu jak i rozwiązywali zadania chemiczne, np: obliczano liczbę protonów, elektronów, neutronów, liczbę atomową, masową różnych atomów pierwiastków chemicznych.

     Na koniec prowadząca innowację podzieliła gimnazjalistów na 4 grupy, które podjęły pracę nad projektem dowolnego modelu atomu pierwiastka grup głównych i jego charakterystyką w języku angielskim. Całość ma zostać przedstawiona i oceniona na kolejnych zajęciach - tj. 03.12.2018r..

     Pani Magdalena Kadłubiec zaplanowała już temat następnych zmagań chemiczno-angielskich gimnazjalistów. Zajęcia będą dotyczyły budowy układu okresowego, nazewnictwa pierwiastków chemicznych oraz rozpisywania ich konfiguracji elektronowej.

     Mimo, że tematy innowacji chemicznej są dość trudne, a godzina późna, to jednak uczniowie chętnie i aktywnie w niej uczestniczą.

      

      

    • Innowacje pedagogiczne

    • W  roku szkolnym 2018/2019 pani Magdalena Kadłubiec prowadzi innowację "Chemia po angielsku" dla klas 3 gimnazjum. Nabór do zajęć odbył się w pierwszym tygodniu września na zasadzie dobrowolności spośród trzecioklasistów zainteresowanych zagadnieniami chemicznymi w połączeniu z językiem angielskim. Zajęcia są realizowane w wymiarze 1h w miesiącu, w poniedziałki o godzinie 15.05 w sali 122. Należy podkreślić, że głównym celem stworzenia takiej innowacji było zaciekawienie uczniów światem chemii z jednoczesnym rozbudzaniem pasji językowych oraz motywowaniem uczniów do poznawania zagadnień naukowych w języku angielskim w sposób aktywny, twórczy i dociekliwy. Nauczyciel prowadzący te zajęcia chciałby, aby te spotkania były jedynie początkiem wyzwań edukacyjnych i zawodowych. Spodziewanym efektem wprowadzenia powyższej innowacji w jej aspekcie metodycznym będzie zwiększenie świadomości i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły w oczach potencjalnych uczniów i ich rodziców. 

         10.09.2018r. odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu "Chemia po angielsku' na temat Organisational classes in the chemical laboratory - Zajęcia organizacyjne w laboratorium chemicznym. Podczas tych zajęć przedstawiono tematykę innowacji, jej cel, formy i metody pracy oraz zapoznano uczniów z bezpieczeństwem i regulaminem spotkań chemiczno-angielskich.

         15.10.2018r. podczas kolejnych zmagań trzecioklasiści zajęli się tematem dotyczącym matematyki - Mathematics in chemistry - Matematyka w chemiiDzięki zajęciom mogli poznać nazwy 4 działań matematycznych, podstawowych figur płaskich, uczyli się odczytywać ułamki zwykłe i dziesiętne oraz wyszukiwać potrzebne dane z układu współrzędnych. Uczniowie wykonywali więc szereg ćwiczeń w tym zakresie, wiele obliczeń matematyczno-chemicznych, podpisywali nazwy figur i operacji, wykorzystywali układ współrzędnych, aby określić oś X, Y oraz podać współrzędne punktów. Mimo późnej godziny zajęć i zmęczenia uczestnicy byli bardzo zadowoleni gdyż mogli zapoznać się z wieloma pojęciami używanymi podczas lekcji matematyki i chemii w gimnazjum.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
    • 172271950
    • ul. Kościuszki 1 36-100 Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.