• Klauzula RODO

    • Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych szkoły

    •  

      

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- -  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że:

      

     Tożsamość
     Administratora

     Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza  w Kolbuszowej mająca swoją siedzibę 36-100 Kolbuszowa ul. Kościuszki 1

     Dana kontaktowe Administratora

     Z Dyrektorem – Dorotą Rabczak  można się skontaktować pod numerem telefonu 172271950 na adres e-mail szkoły: dyrektorzs1@gmail.com

     Dane kontaktowe Inspektora
     Ochrony Danych

     nr tel. 17 2270 280,  e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

      

     Cele przetwarzania
     i podstawa prawna

     Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:

     1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO np.:
     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,
     • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
     • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
     1. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO;
     • Art. 10d. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Uprawnienie jednostki obsługującej do przetwarzania danych osobowych] Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

      

     3)      w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO;

      

     4)      w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.

      

     5)      w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO;

     Odbiorcy danych

     Pracownicy upoważnieni przez Administratora,

     Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

     podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające  dostawca dziennika elektronicznego – Librus Synergia.).

     Przekazanie danych osobowych do
     państwa trzeciego
     lub organizacji międzynarodowej

     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

     Okres
     przechowywania
     danych

     Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w placówce a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, np. arkusze ocen – 50 lat, arkusze organizacyjne szkoły – 25 lat, dzienniki - 5 lat, organizacja nauki religii 25 lat, w przypadku przetwarzania na podstawie zgody –5 lat.

     Prawa
     podmiotów danych

     Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w placówce przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- na zasadach z art.15-21 Rozporządzenia RODO. Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora lub adres Inspektora Ochrony Danych  wskazany powyżej.

     Informacja
     o dowolności
     lub obowiązku
     podania danych

     Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy rodzic/opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola /szkoły do ich podania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane.

     Zautomatyzowane podejmowanie
     decyzji

     Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

      

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
    • 172271950
    • ul. Kościuszki 1 36-100 Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.