• Misja

    • Misja

    • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OPTIMUM"


     Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie działań mających na celu integrację i rozwój lokalnego środowiska społecznego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, sport i rekreacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

     Cele te realizowane są poprzez:
     • działalnie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej,
     • dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i zagospodarowania terenu wokół szkoły,
     • działalnie na rzecz grup szczególnego ryzyka w szkole,
     • organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego,
     • organizowanie czasu wolnego, letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
     • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
     • pomoc w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań, wspieranie rozwoju ucznia zdolnego,
     • rozwijanie motywacji do nauki języków obcych,
     • promocja kultury, zwłaszcza tworzonej przez młodych i do nich adresowanej
     • rozszerzenie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych poprzez zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych, organizacji innowacyjnych form wychowania i nauczania,
     • promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry szkoły poprzez organizowania szkoleń dla pracowników,
     • działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
     • podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie lokalnego społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży,
     • międzypokoleniowa integracji środowiska,
     • inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej pracy na rzecz środowiska lokalnego, a w szczególności poznawanie i kultywowanie dziedzictwa regionalnego,
     • dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego,
     • promocja ekologii i ochrony środowiska,
     • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego stylu życia,
     • spełnianie marzeń dzieci i młodzieży,
     • prowadzenie innej działalności na rzecz środowiska.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
    • 172271950
    • ul. Kościuszki 1 36-100 Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.