• Statut stowarzyszenia

    • STATUT

     STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA i ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „OPTIMUM”
      

     Tekst jednolity

      

     Rozdział I

     Postanowienia ogólne

     §1.

     Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci
     i Młodzieży „OPTIUM” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem..

     §2.

     Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

     Nazwa Stowarzyszenia  jest prawnie zastrzeżona.

     Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz.U. z 2001, nr 79,poz.855 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003, nr 96,poz.873 ze zmianami oraz niniejszego statutu.

     §3.

     Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto  Kolbuszowa, powiat Kolbuszowski. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu kolbuszowskiego, województwa podkarpackiego, stowarzyszenie może także prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami .

     §4.

     Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

     §5.

     1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy z uwzględnieniem porządku prawnego i Konstytucji RP.

     2.  Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a także firmy i instytucje. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

     §6

     1.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą,

     2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

     3. Stowarzyszenie może tworzyć fundację i być ich  członkiem.

     4. Stowarzyszenie może współpracować z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych.

     5. Stowarzyszenie może :

     1. wykonywać zadania zlecone przez organy administracji publicznej,

     2. informować organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności,

     3. udzielać konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności,

     4. uczestniczyć w zespołach doradczych i inicjatywach wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej

      

     §7

      

     Stowarzyszenie jako osoba prawna może:

     1. Nabywać i zbywać majątek.
     2. Posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy.
     3. Przyjmować i czynić darowizny.
     4. Występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.
     5. Prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego .
     6. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga wyodrębnienia rachunkowego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tejże działalności, z zachowaniem przepisów o rachunkowości.

      

      

     Rozdział II

     CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

      

     § 8

      

     Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, sport i rekreacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w  szczególności:

     1. działalnie na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Kolbuszowej,
     2. dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i zagospodarowania terenu wokół szkoły,
     3. działalnie na rzecz grup szczególnego ryzyka w szkole,
     4. organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego,
     5. organizowanie czasu wolnego, letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
     6. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
     7. pomoc w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań, wspieranie rozwoju ucznia zdolnego,
     8. rozwijanie motywacji do nauki języków obcych,
     9. promocja kultury, zwłaszcza tworzonej przez młodych i do nich adresowanej
     10.  rozszerzenie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych poprzez zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych, organizacji innowacyjnych form wychowania i nauczania,
     11.  promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry szkoły poprzez organizowania szkoleń dla pracowników,
     12. działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
     13. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie lokalnego społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży,
     14. międzypokoleniowa integracji środowiska
     15. inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej pracy na rzecz środowiska lokalnego,  a w szczególności poznawanie i kultywowanie dziedzictwa regionalnego,
     16. dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego,
     17. promocja ekologii i ochrony środowiska,
     18. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego stylu życia,
     19. spełnianie marzeń dzieci i młodzieży,
     20. prowadzenie innej działalności na rzecz środowiska

      

      

     §9

      

     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

     1.gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia mieszczącą się w sferze działań pożytku publicznego,

     2.uczestniczenie w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez organy administracji publicznej, fundacje i inne instytucje,

     3. działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty, a w szczególności:

     a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,

     b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,

     c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,

     d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

     f) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,

     g) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,

     h) finansowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach,

     i)wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych,

     4. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.,

     5. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia

     6. pracę na rzecz integracji pokoleń,

     7. reprezentowanie interesów dzieci i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji społeczno-ekonomicznej,

     8. propagowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych,

     9. podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną, programy zdrowotne, programy profilaktyczne,

     10. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie)

     11. podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki,

     12. prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa,

     13. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej, tworzenie  miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu jako forma wspierania rodziny,

     14. organizowanie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej i seminaryjnej,

     15. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

     16. nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

     17. organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,

     18. organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, debat, festynów, zlotów, rajdów oraz wizyt i wyjazdów studyjnych,

     19. współpracę z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz publicznymi i wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego,

     20.prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej,

     21. podejmowanie działań w celu wykonywania zależnych opracowań, analizy, studiów, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej,

     22. organizowanie wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

     §10

     1. Stowarzyszenie w obszarze zadań statutowych może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
     2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie  z obowiązującymi
      w tym zakresie przepisami, wyłącznie z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
     3. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego określa każdorazowo uchwała Zarządu.
     4. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego może określić też Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

     §10 a

     1. Stowarzyszenie  prowadzi działalność odpłatną statutową w zakresie :

     -organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego,

     -organizowanie czasu wolnego, letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

     -pomoc w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań, wspieranie rozwoju ucznia zdolnego,

            -rozwijanie motywacji do nauki języków obcych,

      

      

      

     -rozszerzenie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych poprzez zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych, organizacji innowacyjnych form wychowania i nauczania,

     - promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry szkoły poprzez organizowania szkoleń dla pracowników,

     -promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego stylu życia,

     -spełnianie marzeń dzieci i młodzieży,

     -prowadzenie innej działalności na rzecz środowiska

     2. Całkowity przychód z tytułu działalności określonej w § 10 a ust. 1 powyżej przeznacza się  wyłącznie na prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego.

      

     Rozdział III

     CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

      

     §11

     1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizycznych.
     2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

     §12

     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

     a)zwyczajnych,

     b)wspierających,

     c) honorowych

     §13

     1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
     2. Osoba fizyczna powinny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie mogą być pozbawione praw publicznych.
     3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
     4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

     a) zaakceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,

     b) złoży pisemną deklarację,

     c) otrzymała pozytywną rekomendację trzech członków Stowarzyszenia, w tym członka zarządu (rekomendacja nie dotyczy członków założycieli )

     d) zostanie przyjęta uchwałą Zarządu,

          5. Członków Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,

         6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,  zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która popiera jego cele statutowe oraz zdeklarowała na jego rzecz pomoc materialną bądź niematerialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

     7. Członkostwo wspierające nabywa się w trybie określonym dla członka zwyczajnego.

     8. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

     9. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

     § 14

     Członek zwyczajny ma prawo do:

     a)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

     b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. Organizowanych przez Stowarzyszenie,

     c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

     d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ogólnych, o ile statut nie stanowi inaczej.

     §15

      

     Członek zwyczajny obowiązany do:

     1. aktywny uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz dbałość o jego dobre imię,
     2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
     3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu

     § 16

     1. Członek wspierający i honorowych posiada prawa określone w  § 14 lit b-d.
     2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia .
     3. Członek wspierający i honorowych nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
     4. Członek honorowy jest zwolniony za składek członkowskich.

      

     § 17

      

     1 .Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

     1. Pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu.
     2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka, utraty przez członka praw publicznych
     3. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
     4. Pozbawienia członkowstwa honorowego w wyniku uchwały Stowarzyszenia, które członkostwo nadało,
     1. Wykluczenie uchwałą Zarządu następuje w przypadku;

     - nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

     - działania na szkodę Stowarzyszenia,

     - uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia

      

     1. W terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.
     2. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres  przekraczający 3 miesiące.

      

     Rozdział IV

     Władze Stowarzyszenia

     §18

     1. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie  Członków, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.
     2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
     3. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków.  
     4. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest przez  Walne Zebranie Członków.

      

      

      

      

     §19

     1. Kadencja władz Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
     2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w toku kadencji, nowych członków tych organów powołuje się kolejno według największej liczby uzyskanych głosów spośród kandydatów nie wybranych podczas Walnego Zebrania Członków.
     3. Po upływie  kadencji nowy Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie w obecności minimum połowy liczby członków Stowarzyszenia.

      

     § 20

      

      

     W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu, czy Komisji Rewizyjnej. W takiej sytuacji kadencja wybranej osoby trwa do końca kadencji zastąpionego członka władz Stowarzyszenia

      

      

      

      

      

     § 21

      

     Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

      

      

     § 22

      

     1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni, z głosem doradczym-członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
     2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
     3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Stowarzyszenia lub zastępca, a protokoły sporządza Sekretarz.

      

     § 23

      

     1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przynajmniej raz w roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
     2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu
     3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

     Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków:

     1. Z własnej inicjatywy.
     2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
     3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
     1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w terminie 15 dni od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
     2. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
     3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie w drugim-bez względu na liczbę obecnych.
     4. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu, nadania lub pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

      

      

      

     § 24

                                                                                                       

     Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:

     1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
     2. Uchwalania Statutu i jego zmian oraz regulaminów wewnętrznych.
     3. Wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
     4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
     5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
     6. Uchwalanie budżetu.
     7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
     8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
     9. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków.
     10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
     11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
     12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
     13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

      

     § 25

     1. Zarząd składa się z siedmiu członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.
     2. Członkowie Zarządu wyłaniają spośród siebie Prezesa, Dwóch wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz dwóch Członków na posiedzeniu Zarządu.
     3. Zarząd jest powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
     4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
     5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
     6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub członek Zarządu.
     7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
     8. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
     9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
     10. W zawieraniu umów między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia członków.
     11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji wynagrodzenie.

      

      

      

     §26

      

     Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

      

     a)kierowanie bieżącą działalnością,

     b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

     c)nadzór nad realizacją celów Stowarzyszenia,

     d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, przygotowanie ich projektów,

     e) sporządzanie planów pracy i budżetu, proponowanie wysokości składek członkowskich,

     f)prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

     g) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną,

     h) ustalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

     i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

     j)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

     k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku jego obrad,

     l) przyjmowanie i skreślanie członków oraz  prowadzenie ich rejestru.

      

      

      

      

     §27

     1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
     2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną.
     3. Dyrektor Biura Stowarzyszenia dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
     4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi, Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.

      

     §28

     1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia.
     2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu i składa się od 3 do 5 członków.
     3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawiać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
     4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

     §29

      

     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

     1. Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
     2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
     3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
     4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
     5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
     6. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

      

      

     § 30

     1. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
     2. W nagłych i uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania zebrania Zarządu Stowarzyszenia.
     3. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest udostępnić Komisji Rewizyjnej w każdej chwili wszystkie dokumenty oraz udzielać żądanych informacji o działalności Stowarzyszenia.
     4. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia,
     5. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmują pozostali członkowie Komisji,
     6. Odwołany członek Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest na zasadach przysługujących Zarządowi Stowarzyszenia.
     7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów
     8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

      

     Rozdział V

     Majątek i fundusze Stowarzyszenia

     §31

     1.Majątek  stowarzyszenia stanowią:

     a)składki członkowskie,

     b) darowizny, spadki, zapisy,

     c) dotacje,

     d)fundusze,

     e) nieruchomości,

     f)ruchomości,

     g) dochody z działalności gospodarczej,

     h) dochody z działalności statutowej,

     i) dochody z ofiarności publicznej i organizowanych imprez,

     j) dochody z grantów, subwencji, kontraktów, umów, zleceń,

     k) odsetki i dochody z kapitału,

     l) inne wpływy zgodne z prawem polskim

     2. Całość dochodów uzyskanych przez Stowarzyszenie przeznaczone jest na realizację celów statutowych.

     §32

     Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

      

     §33

      

     1. Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
     2. Osobami upoważnionymi w imieniu Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli
      w zakresie praw i obowiązków majątkowych są odpowiednio Wiceprezes i skarbnik, działający łącznie.

      

     §34

      

     1. Wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zebranie Członków na wniosek Skarbnika występującego w imieniu Zarządu.
     2. Składka członkowstwa powinna być opłacona każdego roku na konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z wpłatą
     3. Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
     4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie roczne z gospodarowania środkami finansowymi za dany rok powinno być sporządzone do 31 marca roku następnego i przedstawione do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.
     6. Stowarzyszenia nie może udzielać pożyczek swoim członkom, pracownikom, członkom ich krewnym i zabezpieczać ich zobowiązań majątkiem organizacji.
     7. Zabrania się przekazywania majątku osobom wymienionym w §36 ust 6 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
     8. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w §36 ust 6,
       i przez nie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.
     9. Zaprania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w §36 ust 6 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
     10. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
     11. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia.

      

      

     Rozdział VI

     Postanowienia końcowe

     §35

     1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebrania Członków kwalifikowaną większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.
     2. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebrania Członków, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
     3. Statut wchodzi w życie po jego uprawomocnieniu się z chwilą dokonania rejestracji Stowarzyszenia.

     §36

     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

      

     §37

     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

     §38

     Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz wspierania dzieci i młodzieży „OPTIMUM” w dniu 9 czerwca 2017 roku.

      

      

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
    • 172271950
    • ul. Kościuszki 1 36-100 Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.